Zaopatrzenie w wodę

 

woda z kranuPotrzeby odbiorców wody realizowane są dzięki pozyskiwaniu wody z ujęć własnych oraz z ujęć znajdujących się poza terenem gminy.
Zaspokojenie potrzeb ludności z własnych ujęć wynosi 11%, w przeważającej większości (89%) Zakład zakupuje wodę od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., następnie z Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Mierzęcicach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.

1) Ujęcia własne to źródła zlokalizowane na terenie administracyjnym gminy, które pokrywają w części potrzeby odbiorców z Sączowa i Myszkowic i należą do nich:

  • ujęcie wody w studni głębinowej M 1 w Myszkowicach przy ul. Wolności o wydajności 134,6 m3/d, z którego zaopatruje się sołectwa Myszkowice i Sączów
  • ujęcie wody w studni głębinowej Ł1 w Myszkowicach (Łubianki) na ul. Leśnej o wydajności 1,8 m³/d, które obsługuje mieszkańców osady Łubianki w Myszkowicach

2) Ujęcia obce to ujęcia zlokalizowane poza terenem administracyjnym gminy, które za pomocą rurociągów magistralnych pokrywają pozostałą część potrzeb w sołectwach Siemonia i Twardowice, a także zapotrzebowanie sołectw Bobrowniki, Dobieszowice, Rogoźnik i Wymysłów. Należą do nich:

  • ujęcie wody powierzchniowej SUW Kozłowa Góra na zbiorniku Świerklaniec obsługiwane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach,
  • studnia głębinowa w Bibieli – pracuje w układzie połączeń Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., stanowiącym rezerwowe źródło wody między innymi dla naszej gminy,
  • studnie głębinowe pracujące w układzie zbiorczym na terenie gminy Mierzęcice obsługiwane przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej w Mierzęcicach,
  • ujęcie wody na terenie Mierzęcic, przesył wody następuje siecią będącą w eksploatacji ZGK Psary.

 

Z powyższych ujęć woda doprowadzana jest do granic gminy następującymi rurociągami:

Ø 1000 od strony Piekar Śląskich
Ø 200 od strony Góry Siewierskiej
Ø 200 od strony Tąpkowic
Ø 150 od strony Nowej Wsi
Ø 100 z Myszkowic

Dostarczana woda dla mieszkańców gminy Bobrowniki uzdatniana jest poza obszarem działania ZGK Bobrowniki (na terenie sołectwa Wymysłów znajduje się stacja uzdatniania wody ze zbiornika w Kozłowej Górze obsługiwana przez GPW S.A. Katowice). Woda z ujęć głębinowych w Myszkowicach nie wymaga natomiast uzdatniania i znajduje się pod kontrolą Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Będzinie.
Rozprowadzanie wody odbywa się sposobem ciśnieniowym wynoszącym od 0,05 MPa do 0,6 MPa.

 

Odprowadzanie i oczyszczalnia ścieków

 

Studzienka kanalizacyjnaOczyszczalnia ścieków położona jest w okolicy potoku Jaworznik przy ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach. Działki stanowią zasób sołectwa Rogoźnik.

Jest to obiekt włączony do eksploatacji w październiku 2004r, sieć kanalizacyjna jest w rozbudowie. Obiekt stanowi oczyszczalnię typu mechaniczno – biologicznego przystosowaną do pełnego oczyszczania ścieków gospodarczo- bytowych. Wydajność technologiczna oczyszczalni wynosi 1000 m³/dobę. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenu gminy Bobrowniki, a sieć kanalizacyjna obecnie wybudowana jest w miejscowościach: Rogoźnik, Bobrowniki, Dobieszowice i Wymysłów.

Obiekt i sieć kanalizacyjną włącznie z przepompowniami ścieków obsługuje 6 osób w systemie trzyzmianowym.

Na terenie obiektu zainstalowany jest do celów awaryjnych agregat prądotwórczy o mocy 125kWA. Oczyszczalnia aktualnie przyjmuje i oczyszcza 700 m³/dobę.

Produktem, który nierozerwalnie towarzyszy procesowi oczyszczania ścieków są osady ściekowe. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych stanowi integralna cześć technologiczną każdej oczyszczalni ścieków. Na kratach zatrzymywane są skratki, w piaskownikach materiał ziarnisty, zaś w osadnikach osady. Objętościowo osady stanowią ok. 3 % ścieków, zawierają jednak ponad połowę całego ładunku zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych. Procesy przeróbki osadów są złożone, czasochłonne i kosztowne, a ich zagospodarowanie przy naliczanych opłatach środowiskowych stanowi spory koszt oczyszczalni. W związku z koniecznością zagospodarowania wytworzonych osadów ściekowych zawarto umowę ze specjalistyczna firmą, której przedmiotem jest odpłatny odbiór do odzysku odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

 

bip

 

bobrowniki

 

ops 

 

gok

 

starostwo

 

orlik saczow

 

             
         
Pogoda Bobrowniki z serwisu
 

 

rzetelna

 

skw

 

 

 

prow      

 

Polecane strony:

 

http://www.ppepoland.com.pl/

http://www.forum-wodociagi.pl/

  CKPZ nowe-logo poziom small      
         logo WFOSGWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizacja : capslock.net.pl