zgk s

 

Zakład Gospodarki komunalnej w Bobrownikach

 

 

Od zarysu historycznego- po czasy współczesne.

 

Przed rokiem 1990 zaopatrywanie mieszkańców Gminy Bobrowniki było zadaniem województwa katowickiego. Południową część gminy tj. Bobrowniki, Dobieszowice, Rogoźnik i Wymysłów obsługiwało Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie (pod wodzą wojewody katowickiego), zaś dla północnej części gminy tj. Siemonii, Sączowa, Twardowic i Myszkowic - woda dostarczana była przez Wojewódzki Zarząd Usług Wodnych – oddział w Siewierzu.

zgk siedzibaOd wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) z 8 marca 1990r. gmina nabyła osobowość prawną, w związku z tym zostały jej przypisane zadania własne gminy- m.in. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i gospodarka odpadami.

Gmina Bobrowniki poczęła zatem starania o utworzenie swojego zakładu budżetowego realizującego owo zadanie. I tak 14 grudnia 1990r. Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr VII/40/90 – zadanie własne gminy obejmujące zbiorowe zaopatrzenie w wodę do celów bytowych jej mieszkańców zostało powierzone do wykonania powołanemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Bobrownikach.

ZGK w Bobrownikach jest samorządowym zakładem budżetowym, utworzonym na podstawie Uchwały Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 14 grudnia 1990r. nr VII/40/90, świadczącym usługi na terenie Gminy Bobrowniki.

Od samego początku do priorytetowych zadań ZGK należy dostarczanie wody i odbiór ścieków zgodnie z potrzebami mieszkańców Gminy. Zadania te wykonuje zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r., regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki oraz przyjętym statutem.

Naszym głównym celem, jaki stawiamy sobie na przyszłość jest permanentne podnoszenie jakości świadczonych usług. Chcemy stać się solidnym partnerem w zakresie kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej, dlatego od 15 czerwca 2011 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach posiada Certyfikat Rzetelna Firma, który jest szczególnym potwierdzeniem naszej rzetelności i terminowego regulowania zobowiązań. Od 16 kwietnia 2012r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach został członkiem wspierającym prestiżowego stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny. Celem działalności Klastra jest m.in.:

 

 • wspólne i wielopłaszczyznowe działania na rzecz ochrony środowiska,
 • rozszerzenie i umocnienie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami tworzącymi klaster,
 • stworzenie możliwości wymiany informacji o technologiach i organizacji pracy przedsiębiorstw,
 • tworzenie wspólnej ścieżki rozwoju inwestycyjnego, skuteczniejsze wdrażanie rozwiązań naukowo-technicznych, wynalazków, patentów, skuteczne i efektywne pozyskiwanie   zewnętrznych środków finansowych fundusze strukturalne na lata 2007-2013 na rzecz działań członków klastra),
 • efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadr i możliwości jej kształcenia na potrzeby branży
 • kreowanie postaw szacunku dla środowiska poprzez efektywniejszą współpracę z placówkami szkolnymi,
 • kształtowanie jak najlepszego wizerunku Klastra poprzez wspólne działania promocyjne poszczególnych członków, utworzenie strony internetowej Klastra, logo, kontakt z mediami.

 

Udział w tej elitarnej grupie przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych wpływa pozytywnie na rozwój zakładu, poprzez możliwość wymiany doświadczeń branżowych, a co najważniejsze ułatwia negocjacje cen wody kupowanej od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego.

Zgodnie z działalnością statutową celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej należących do zadań własnych gminy, dotyczących bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

Przedmiotem działania Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Bobrowniki, w szczególności w zakresie:

 

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, związanych z gospodarką wodno – ściekową;
 • utrzymania porządku i czystości w Gminie, w tym obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych;
 • utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień;
 • utrzymania gminnych dróg, ulic, poboczy i placów;
 • obsługi terenów rekreacyjnych, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (Orlik, place zabaw, park);
 • obsługi cmentarzy komunalnych.

 

bip

 

bobrowniki

 

ops 

 

gok

 

starostwo

 

orlik saczow

 

             
         
Pogoda Bobrowniki z serwisu
 

 

rzetelna

 

skw

 

 

 

prow      

 

Polecane strony:

 

http://www.ppepoland.com.pl/

http://www.forum-wodociagi.pl/

  CKPZ nowe-logo poziom small      
         logo WFOSGWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizacja : capslock.net.pl